ประวัติความเป็นมา
ของดีเมืองกาฬสินธุ์
คลังความรู้
  - องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ
KM Action Plan
  - แผนการจัดการความรู้2559
  - แผนการจัดการความรู้2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  - คำสั่งปี 2559
  - คำสั่งปี 2558


ระบบภัยธรรมชาติ
GFMIS
E-OFFICE
Linkน่าสนใจ
 

 


แบบ ปร.4-5
แบบแปลน

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยุ้งฉาง และลานตากผลผลิตทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ ปร ยุ้งฉางและลานตาก

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน ธันวาคม 2560งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี"Field day" [ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์]


โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแต่งหน้า
นายประพาส  บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดเผยถึงการเพิ่มผลผลิตข้าวว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2558 ประมาณ 1,428,200 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 470 กก./ไร่ อยู่ในระดับปานกลาง
>>อ่านต่อ
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าวด้วยเชื้อรา
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดเผยว่าในช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าว เนื่องจาก
มีอุณหภูมิและความชื้นในอากาศสูง ในช่วงกลางวัน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราฟิวซาเรียม เชื้อรา
สเคลอโรเทียม และเชื้อราไรท็อกโทเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ข้าว
>>อ่านต่อ
กาฬสินธุ์ส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกวดระดับประเทศ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสถาบันการเงินชุมชนยางอู้ม ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
>>อ่านต่อ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2558
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานจัดทำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายประพาส  บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ และวันเปิดตัวการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
>>อ่านต่อ
กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีตกหล่น) และการแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ

นายสุพจน์  ศรีอ่อน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานอบรมการสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด จากตัวแทน 18 อำเภอ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการอบรมการจัดเวที อกม.ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
>>อ่านต่อ
นายประยงค์  ภูดินทราย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสุรพจน์  รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ


สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ต้อนรับ นายวชิระ  จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอดอนจาน และอำเภอห้วยเม็ก
>>อ่านต่อ

นายพงษ์ศักดิ์  ชินคีรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อคัดเลือกให้เป็น ศจช ดีเด่น ณ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
>>อ่านต่อ

นายประพาส  บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างรายและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
>>อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกร
รัศมีโชติ
>>อ่านต่อ

 

นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกวดราคา <<<New!!! 11/08/2560
คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ 14 รายการ ครั้งที่ 4
บัญชีจัดสรร
ใบเสนอราคาวัสดุ 14 รายการ ครั้งที่ 4
ประกาศ เอกสารแนบซื้อวัสดุ 14 รายการ ครั้งที่ 4
 
กำหนดราคากลางวัสดุ 14 รายการ<<<20/06/2560
คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ 14 รายการ<<<20/06/2560
ประกาศเอกสารแนบวัสดุ 14 รายการ<<<20/06/2560
 
สอบราคาซื้อวัสดุชีวภัณฑ์
ประกวดราคาครุภัณฑ์ 17 รายการ
 ประกาศ-เอกสาร-ครุภัณฑ์-4-รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกาศ เอกสารแนบ ตรวจรับรอง GAPข้าว 60
คุณลักษณะเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประกาศซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการคนดี รายได้ดี สุขภาพดี ปี 2559
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์เครื่องเสียง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างชุดบริหารจัดการน้ำแปลงเกษตรกรต้นแบบ
แบบแปลนถังเก็บน้ำ
ประกาศขุดสระหนองเลิงเปือย
การประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ
์ในการวางระบบให้น้ำในแปลงมันสำปะหลัง
ประกวดราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ
์แปลงสาธิตระบบการให้น้ำในแปลงมันสำปะหลัง


ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 043-811714 , Fax : 043-815870, e-mail : kalasin@doae.go.th
Last Update : 13-Jun-2018 11:09